نمونه ای از مساپل تجارت الکترونیک

خرید مواد شیمیایی از طریق Chemconnect
طرح مشکل:
بازار مواد شیمیایی صنعتی و پلاستیک بسیار پراکنده است. برای اکثر محصولات ھزاران خریدار و صدھا فروشنده وجود دارد. بعضی از محصولات جایگزین ھم ھستند و میزان فروش بالا نیست و خریداران خریدھای خود را در فواصل زمانی طولانی از ھم صورت میدھند. بسیاری از خرده فروشان و عمده فروشان در این میان حضور دارند و در این بازار ناکارآمد و ناپایدار (از لحاظ قیمت گذاری) کمیسیونھای زیادی را مطالبه میکنند. تنھا خریداران و فروشندگان کمی در بازار وضعیت مساعدی دارند.
راه حل:
خریداران و فروشندگان مواد شیمیایی و پلاستیکی اکنون میتوانند در یک بازارگاه بزرگ اینترنتی با نام Chemconnect با ھم ملاقات کنند. پیشرویان صنعت جھانی ھمانند British Hyundai ،BASF ،Dow Chemical ،Petroleum و Sumitomo از طریق این شبکه بازارھای جدیدی برای خود پیدا کرده و با شرکای خود در جھان تجارت میکنند.
شبکه ChemConnect بازارگاھی ویژه بازرگانی به ھمراه یک پورتال اطلاعاتی برای ١٢ ھزار عضو از ١٢۵ کشور (عضویت مجانی است) فراھم میسازد. در سال ٢٠٠١ بیش از ۶٠ ھزار محصول در این بازارگاه الکترونیکی عمومی داد و ستد شد. این بازار بی طرف و به اصطلاح واسطه سه محل برای بازرگانی فراھم میسازد: (١) طبقه ای برای مبادلات عمومی. در اینجا اعضا میتوانند کالاھای خود را برای فروش یا خرید به صورت بی نام
پیشنھاد و در قیمتھای بازاری ثبت کنند. (٢) طبقه اجناس. در این فضا حدود ٢٠٠ شرکت به خرید، فروش و مبادله اجناس به صورت آنلاین و ھمزمان از طریق مراکز بازرگانی منطقه ای فراھم میسازد. (٣) اتاقھای بازرگانی شرکت. در این مزایدات خصوصی آنلاین اعضا در مورد قراردادھا با ھم مذاکره کرده و طی فرآیندی زمان بندی
شده که توسط ChemConnect مدیریت میشود فروشھا را صورت میدھند (در صورت نیاز، خرید یک بار صورت میگیرد). در این محل سه طبقه ای اطلاعات بازار بلافاصله در دسترس ھمگان است و میتوان آن
را به سی زبان متفاوت ترجمه کرد. اعضا صرفاً برای تراکنشھای صورت گرفته بھایی را به عنوان اجرت میپردازند. شرکای کسب و کار خدمات پشتیبانی مختلف از قبیل خدمات مالی برای اعضای مبادله را فراھم میسازند.
یک کاتالوگ بزرگ گروه بندی شده برای تقاضاھای خرید و فروش امکاناتی نظیر قیمتھای ابتدایی و شرایط انتقال محصول را فراھم میسازد. این مبادله قوانین و دستورات معینی را رعایت کرده تا نقشی بی طرف داشته باشد. 
تمامی پیش نیازھای قانونی، پرداخت ھا، قوانین بازرگانی و غیره کاملاً مشخص میشوند (بر روی “Legal info and privacy issues” در وب سایت کلیک کنید). 

نتایج
شبکه ChemConnect به سرعت در حال رشد است و اعضا و حجم بازرگانی آن افزایش مییابد. اگر چه دسترسی به تمامی اثرات این نوع مبادله و درک آن زود به نظر میرسد ولی مشخص است مشتریان آن را دوست دارند. تعداد کمی آن را ترک میکنند و بسیاری از آنھا ھر ھفته به آن ملحق میشوند. این سایت ٢٠ تا ٣٠ درصد صرفه جویی در زمینه خرید و ٩ تا ۵٠ درصد اجرت به ازای فروشھا را نشان میدھد. صرفه جوییھای اصلی به خاطر پایین آمدن کمیسیون ھا، قیمتھای بازاری سودمندتر و خدمات زنجیره تامین یکپارچه توسط شرکای تایید شده است.